مجلات

         
تیپاکس-شماره 15- بهار 1400

شماره 15- بهار 1400

سند ایران و چین چه آورده ای برای حمل و نقل کشور دارد؟

تیپاکس-شماره 14- زمستان 1399

شماره 14- زمستان 1399

همراه تر از همیشه! خبرهای جدیدی در راه است ...

تیپاکس-شماره 13- پاییز 1399

شماره 13- پاییز 1399

معاون اتحادیه جهانی پست تشریح کرد: کووید-19 و تغییرات ساختاری در بخش پست

تیپاکس-شماره 12- تابستان 1399

شماره 12- تابستان 1399

جذابیت صنعت پست برای بازار سرمایه

تیپاکس-شماره 11- بهار 1399

شماره 11- بهار 1399

یونسکو موافقت کرد؛ ثبت قدمت نام تجاری تیپاکس در خاطرات جمعی

تیپاکس-شماره 10- زمستان 1398

شماره 10- زمستان 1398

برگزاری سومین نمایشگاه کار ایران با حضور تیپاکس

تیپاکس-شماره 9- پاییز 1398

شماره 9- پاییز 1398

خصوصی سازی پست؛ تجربه جهانی و ماموریت "پست اول"در ایران

تیپاکس-شماره 8- تابستان 1398

شماره 8- تابستان 1398

مدیر مجتمع تجاری اپال تشریح کرد: همکاری خلاقاانه *اپال* و *تیپاکس*

تیپاکس-شماره 7- بهار 1398

شماره 7- بهار 1398

اپلیکیشــن Tipax My کــه به عنــوان درگاه مجــازی ارتبــاط بــا مشــتریان شــرکت تیپاکــس، طراحــی شــده و بــه زودی به

تیپاکس-شماره 6- زمستان 1397

شماره 6- زمستان 1397

نایب رییس هیئت مدیره شرکت تیپاکس از جایگاه امروز صنعت پستی در جهان و ایران میگوید: روایت گذار از پست سنتی به مدرن

تیپاکس-شماره 5- پاییز 1397

شماره 5- پاییز 1397

حسین کاشانی، مدیرعامل ھلدینگ فاخر تشریح کرد: تحول در زیرساختهاى لجستیک

تیپاکس-شماره 4- تابستان 1397

شماره 4- تابستان 1397

دمیدن روحی تازه در بازار خدمات پستی با اولین اپراتور خصوصی پست ایران

تیپاکس-شماره 3- بهار 1397

شماره 3- بهار 1397

خدمات آنلاین در صنعت پست

تیپاکس-شماره 2- زمستان 1396

شماره 2- زمستان 1396

فناوری اطلاعات در صنعت پست: مقدمه ای بر هوشمندی کسب و کار

تیپاکس-شماره 1- پاییز 1396

شماره 1- پاییز 1396

مهرداد فاخر ، مدیر منتخب جشنواره مدیران و تولیدکنندگان جوان کشور