دیوان

دیوان پلتفرمی است که با ایجاد شبکه ای از کسب و کارها و معرفی و ارائهی هر یک از سرویسها، بستری مناسب برای تکمیل زنجیرهی تامین فرآیندهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با صنعت لجستیک در ارتباط هستند را فراهم میکند.

تیم دیوان آماده پاسخگویی به شما در زمینه اتصال و پیوستن به دیوان هستند info@divan.network