مجلات

         
پست نوین-شماره 6- خرداد 1399

شماره 6- خرداد 1399

قانون خصوصی نشدن پست !

پست نوین-شماره 5- اردیبهشت 1399

شماره 5- اردیبهشت 1399

لجستیک علیه کرونا !

پست نوین-شماره 4- فروردین 1399

شماره 4- فروردین 1399

تلاش پایدار : تجربه های پست نروژ

پست نوین-شماره 3- دی 1398

شماره 3- دی 1398

خصوصی سازی نه ، آزادسازی !

پست نوین-شماره 2- آذر 1398

شماره 2- آذر 1398

تغییر به شیوه ترامپ

پست نوین-شماره 1- آبان 1398

شماره 1- آبان 1398

چگونه DHL ، بر تهدیدهای فناوری غلبه کرد ؟